Ana Sayfa İletişim
Faydalı Linkler
SAKARYA AYDINLAR OCAĞI

 DERNEK TÜZÜĞÜ

1. FASIL: OCAĞIN ADI VE AMACI
1.MADDE: Merkezi Sakarya olmak üzere “AYDINLAR OCAĞI DERNEĞİ” adı ile bir dernek kurulmuştur.
2.MADDE: DERNEĞİN AMACI, milli kültür ve şuuru geliştirmek suretiyle Türk Milliyetçiliği fikrini yaymak, milli bünyemizi sarsan fikir buhranı ve mefhumlar anarşisi ile mücadele ederek milli varlığımızı meydana getiren unsurları yaşatıp kuvvetlendirmektir.
Dernek, amacını gerçekleştirmek için:
 a) Milli ve manevi değerlerimizi yıkıcı ve bozucu akımlara karşı, Türk ahlak ve geleneklerini, Türk dilini ve sanatını müdafaa etmektir.
b) Memleket meselelerine ve milli davalara Türk Milliyetçiliği açısından bakarak milli menfaatlerimize en uygun çözüm yollarını araştırıp bulur ve yayar.
c) Fikirde ve davranışta milli ideale bağlı nesiller yetiştirmeğe çalışır.
ç) Üyeleri ile amacına uygun şahıslar ve kuruluşlar arasında sosyal dayanışma kurar.
d) Konferanslar, seminerler, açık oturumlar ve benzeri faaliyetler yapar ve bunları temin için lokal açar.
e) Konserler ve temsiller verdirir, sergiler açar ve bunlara benzer san’at ve kültür faaliyetlerinde bulunur.
f) İlmi çalışmalar ve araştırmalar yapar, yaptırır ve bu gibi çalışmalara yardım eder.
g) Neşriyat ve dağıtım yapar.
h) Kabiliyetli gençlerin yetişmesini temin için muhtelif fonlar, vakıflar ve tesisler kurar.

2.FASIL: ÜYELİK
3. MADDE: Aydınlar Ocağı Derneği siyasetle uğramaz.
4. MADDE: Üye olmak.
18 yaşını bitirmiş, medeni haklara ehil ve meslek sahibi her Türk, derneğe üye olabilir. 2908 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrasının 2 ve 3 numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer kanunların derneklere üye olamayacakları belirttiği kişiler dernek üyesi olamaz. Kendi iradesi dışında yabancı bir devletin uyruğunda bulunan Türkler de, Türk vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip bulundukları takdirde, derneğe üye olabilirler.
Aydınlar Ocağı Derneği’ne giriş, iki üyenin tezkiyesini ihtiva eden yazılı müracaatla olur. Yetkili Kurul, müracaatı en çok 30 gün içinde karara bağlar ve sonucunu müracaat sahibine yazılı olarak duyurur. Üyeliğin red sebebini açıklama mecburiyeti yoktur. Üye kabulü, idare heyeti tamsayısının üçte ikisi ile olur. (2908 sayılı sayılı Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca)
5. MADDE: ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
Üyeler yazılı olarak bildirmek suretiyle, diledikleri zaman dernekten ayrılabilirler. Yazılı istifadaki tarihe kadar birikmiş aidat borcunun ödenmesi şarttır.
Derneğin tüzük ve kararları ile maksat ve amacına aykırı hareket eden, şeref ve haysiyeti kırıcı bir fiil işleyen, tesanüdü bozan, 2. maddeye aykırı faaliyette bulunan, millet ve memleket severliğin şeref ve vakarı ile telifi mümkün bulunmayan her türlü fiil ve hareketlerin tahkiki ile karara bağlanması Yönetim Kurulu yetkisindedir. Yönetim Kurulu, gerekirse tahkikat komisyonu kurabilir ve aşağıda belirtilen şart ve şekillere uyulmak suretiyle Dernek’ten çıkarılabilir:
Maddede yazılı filleri işlediği sabit olan üyelere aşağıdaki ceza kararları tatbik edilir:
a) İhtar,
b) Geçici ihraç,
c) Daima ihraç.
Ocağın Tüzük, talimatname ve kararları ile maksat ve amacına aykırı hareket etmek, şeref ve haysiyet kırıcı bir fiili işlemek, tesanüdü bozmak, 2. maddeye aykırı faaliyette bulunmanın cezası dernekten ihraçtır.
Herhangi bir cezai karara verilmeden önce alakalıların dinlenilmesi ve yazılı müdafaalarının alınması lazımdır. Tebligattan sonraki bir hafta içinde yazılı müdafaa göndermeyen üye bir hak iddia edemez.
Hakkında tebligat yapılan üye hakkında karar, takibat başladıktan sonra en geç iki ay içinde verilir. Bir ay zarfında itirazda bulunulmazsa bu karar kesinleşir. Genel Kurulun, ihracın tasdiki veya bozulması hakkındaki kararı kesindir. ( 2908 Sayılı Yasanın 17’nci Mad. uyarınca)
6. MADDE: ÜYENİN HAK VE VAZİFESİ
Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
Üyeler, Yönetim Kurulunun verdiği vazifeleri yapmak zorundadırlar. Üye herhangi bir sebeple yapamayacağı vazife için önceden mazeretini beyan ederek itirazda bulunabilir.
Birden fala şubeye kayıt yapılamaz.
7.MADDE: AİDAT ÖDEME
Üyeler yılda 1.200.000. TL aidat öderler.

3. FASIL : DERNEĞİN ORGANLARI
8. MADDE: Derneğin organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Divan
c) İlim ve İstişare Kurulu
ç) Yönetim Kurulu
d) Denetleme Kurulu
Genel Kurulun ve Denetleme Kurlunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. ( 2908 Sayılı Yasanın 19’uncu mad. uyarınca)

4. FASIL :GENEL KURUL ÇALIŞMALARI
9. MADDE: GENEL KURUL
1.Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan;
2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul toplantıları en geç iki yılda bir Haziran ayı içinde toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyesi arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. (2908 Sayılı Yasanın 20’nci mad. uyarınca)

10. MADDE: ÇAĞRI USULÜ
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün  önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterin liste de eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyrulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurlur.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
(2908 Sayılı Yasanın 21’inci Mad. Uyarınca)
11. MADDE: TOPLANTI YERİ
Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.
12.MADDE  : TOPLANTININ YETER SAYISI
Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. (İlgili yasa madde 23)
13. MADDE : TOPLANTININ YAPILIŞ USULU
Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel Kurula karılacak üyeler, Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlar karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
12’nci maddede belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu  üyelerinden biri tarafından açılır.
Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkanvekili ve katip seçilir.
Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. (İlgili yasanın 24’üncü maddesi)
14. MADDE : TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerinin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.(İlgili yasanın 25’üncü maddesi)

15. MADDE : GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1. Dernek organlarının seçilmesi,
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3. Yönetim ve denetleme kuralları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
7. Derneğin Uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
8. Derneğin feshedilmesi,
9. İhraç kararlarını müzakere ve tasdik veya reddetmek,
10. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. (İlgili yasanın 26’üncü maddesi uyarınca)
16. MADDE: Seçimler için divan başkanının imzasını taşıyan ve Derneğin mührünü havi pusulaların kullanılması ve üyelere isimlerinin belirtilerek dağıtılması ve aynı şekilde toplanması şarttır. Rey verecek kimse kalmadığı anlaşılınca başkanlık seçime son verir ve sayıma geçilir. Bundan sonra artık rey verilmez. Dernek mührünü ve Genel Kurul başkanının imzasını ihtiva etmeyen, evvelden hazırlanmış basılı rey pusulaları geçerli değildir. Genel Kurul toplantılarına ait zabıtlar, kararlar, rey pusulaları, takrir ve teklifler başkanlık tarafından imza edilir, saklanmak üzere Yönetim Kuruluna tevdi edilir.

5. FASIL : DİVAN VE TEŞEKKÜLÜ
17. MADDE: Divan, Genel kuruldan sonra, Derneğin en yüksek organıdır. Divan ; İlim ve İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulundan teşekkül eder. İlim ve İstişare Kurulu Başkanı aynı zamanda Divana başkanlık eder. Toplantılarda dernek başkanı, ikinci başkan ve genel sekreter de, divan katibi olarak vazife görür. 
18. MADDE : DİVANIN VAZİFE VE YETKİLERİ
a) Derneğin faaliyetlerinin maksat ve amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,
b) İlim ve İstişare kuruluna vazife vermek, bu kuruldan gelen tavsiyeleri karara bağlamak, gerekiyorsa meselelerin halli hususunda komisyonlar kurmak,
c) İcabı halinde Genel Kurulun toplanması hususunda Yönetim kurulundan talepte bulunmak,
ç) Yönetim Kuruluna vaki şube açma talepleri hakkında birlikte müzakerede bulunmak bulunmak ve mütalaa vermek,
d) Yönetim Kurulunun faaliyetlerine yön vermek, tavsiyelerde bulunmak,
e) Yönetim Kurulunca hazırlanacak talimatnameleri gözden geçirip müzakere etmek.

6. FASIL: İLİM VE İSTİŞARE KURULU
19.MADDE: İlim ve İstişare Kurulu, Genel Kurulca onbeş kişiden teşekkül etmek üzere ve bir normal Genel Kurul dönemi için seçilir. Kurul, seçimi takiben arasında bir başkan, bir başkan vekili, bir de katip seçer. İlim ve İstişare Kurulu, Kurul Başkanının veya Yönetim kurulunun lüzum gördüğü hallerde ve davet üzerine toplanır.
20.MADDE: VAZİFELERİ
a) Derneğin amacına uygun olan ilmi faaliyetler, neşriyat ve konferanslar düzenlenmesi hususunda tavsiyelerde bulunur,
b) Yönetim Kurulunu çalışmalarına ilmi ve istişari mahiyette yardım eder,
c) Derneğe üye olmak isteyenlerin müracaatlarını inceler ve derneğe alınıp alınmamaları hususunda yönetim kuruluna mütalaa verir,
ç) Milli kültürün gelişmesini sağlamak amacı ile çeşitli komisyonlar kurar ve dernek üyelerinden de bu komisyonlara üye seçer. Her türlü kültürel faaliyetleri tanzim ve bu çalışmalar sonunda meydana gelecek eserleri bastırmak hususunda yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur,
d) Yurtlar ve vakıflar tesisi hususunda gerekli tetkikatı yapıp yönetim kuruluna mütalaa verir. Velhasıl, derneğin amacına uygun her faaliyette Yönetim kuruluna yardımcı olur.

7. FASIL : YÖNETİM KURULU
21. MADDE: YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
Yönetim Kurulu, dokuz asil ve dokuz yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri, seçimleri takiben, kendi aralarında şu suretle iş bölümü yaparlar:
a) Genel Başkan
b) Genel Başkan Vekili ( İkinci bşk.)
c) Genel Sekreter
ç) Muhasip üye
d) Veznedar
e) Dört üye
Yönetim kurulu, belirli gün ve saatte olmak üzere, en az ayda bir defa toplanır, kararları ekseriyetle verir. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı tarafın kararı geçerli sayılır. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
4. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
5. Genel kurulun ve divanın kararlarını icra etmek,
6. İlim ve İstişare kurulu tarafından verilen mütalaaları karara bağlamak ve gereğinde divana sunmak,
7. Derneğin her türlü idari, ilmi faaliyetlerini tanzim etmek,
8. Lokali idare etmek, bu hususta mesul kimseleri tayin ve divanın tasdikinden geçen talimatnameye uygun idare ettirmek,
9. Genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini tanzim etmek,
10. İlim ve İstişare kurulunun mütalaasını alıp, divanın tasdikinden geçirmek suretiyle talimatnameler hazırlamak. Derneğin gelirlerini temin ve gereken masraflarını yapmak,
11. Lokal kiralamak, lüzumlu demirbaşları satın almak. Derneğin gayesine uygun şekilde lokali tanzim ve toplantılar tertip etmek,
12. Dernek lokalinde ve sair yerlerde konferanslar, seminerler tertip ve bunları Dernek üyelerine veya amacına uygun çalışmaları ve neşriyatı olan kimselere verdirmek,
13. Üyelerden gerekenlere her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunmak,
14. Şube açmak isteyen yerlerden alınacak teklifleri ilim ve istişare kuruluna havale ile alınacak mütalaasını alıp Divanda müzakere ile divanın tavsiyelerine uygun karar vermek ve şube kurucularına yetki vermek,
15. Üye olmak isteyenlerin taleplerini ilim ve istişare kuruluna havale ile alınacak mütalaaya göre kararlar vermek,
16. İlmi ve kültürel çalışmalarda divanın direktiflerine, ilim ve istişare kurulunun tavsiye ve iş’arına göre faaliyetlerde bulunmak. (İlgili yasanın 27’inci maddesi uyarınca)
22.MADDE: Yönetim Kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir. ( İlgili yasanın 28’nci mad. uyarınca)
23. MADDE : Yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak birbiri ardına üç defa devam etmeyenler veya altı ay içinde mutad beş toplantıda hazır bulunmayanlar istifa etmiş sayılırlar. Bunların yerine sırada olan yedek üyeler taahhütlü mektupla davet edilir. Bu mektubun alınışından itibaren bir hafta içinde mazeretsiz davete icabet etmeyen yedek üyeler dahi istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine yedek kalmaksızın dört üyeliğin düşmesi halinde yönetim kurulu vazifeye devam etmez. Bu takdirde Dernekler Kanununun 28. maddesi gereğince işlem yapılır.

8. FASIL: DENETLEME KURULU
24. MADDE: Derneğin mali işlerini ve muamelatını tetkik ve denetleme etmek üzere genel kurul tarafından üç asli ve üç yedek denetici seçilir. Deneticiler seçildikleri devre içinde yönetim kurulunun gelir ve gider hesaplarını tetkik eder. Sarfiyatın yönetim kurulu kararlarına, bütçe fasıllarına, tüzük hükümlerine uygun olup olmadığını altışar ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetçilerin genel kurulca yeniden seçilmesi caizdir.
25. MADDE: Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından; yönetim ve denetleme kuralları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

9. FASIL : MALİ HÜKÜMLER
26. MADDE : Ocak, genel kurulca tasdik edilen bütçe ile idare olunur. Yönetim kurulu bütçedeki fasıllar ve maddeler arasında nakil yapabilirler.
27.MADDE: Yönetim kurulunun, tüzük ve bütçe hükümlerine göre yaptığı mali tasarruflarda heyet başkanı ile muhasibin veya başkanın yokluğunda, başkan vekili ile muhasibin imzası şarttır. Veznedarın üzerinde 10.000.-TL’den fazla para bulunamaz. Derneğin parası milli bankalardan birine yatırılır. Bankadan para çekme halinde de başkan (veya yokluğunda başkan vekili), muhasip ve veznedardan üçünden ikisinin imzaları şarttır.
28. MADDE: Derneğin gelir kaynakları:
a) Üye aidatları,
b) Bağış ve yardımlar,
c) Eğlence, seyahat, müsamere,
d) Neşriyat gelirleri,
e) Gayrimenkul gelirleri.

10. FASIL: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
29. MADDE: derneğin bulundurması mecburi olan defterler:
a) Üye kayıt defteri,
b) Üye aidat defteri veya üye sicil kartı,
c) Yönetim kurulu karar defteri,
ç) Gelir, gider, bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
d) Gelen-giden evrak defteri,
e) İlim ve istişare kurulunun karar ve mütalaalarının yazılacağı defter
f) Demirbaş defteri
g) Tesis edilecek kitaplıktaki kitapları muhtevi defter.
Yazışmalarla makbuzların sıra numarası takip etmesi mecburidir. Gelir ve giderlerin takibine ait usul, 2908 Sayılı Dernekler Kanununun 63’üncü maddesi uyarınca yapılır. Lüzumlu dosyaların tanzimi, arşivlerin tesisi mecburidir.

11.FASIL: TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ
30. MADDE: Genel Kurul kararıyla fesih
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler 21’nci maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun, fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.
31. MADDE: Tasfiye
Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneklerin mal, para ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Genel kurul derneğin feshine karar vermesi halinde, sahip olduğu bilcümle menkul ve gayrimenkulleri amacına en uygun bir derneğe devre karar verebilir. Genel kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa, deneklerin bütün para, mal ve hakları Hazineye intikal eder.
Mahkemece kapatılan derneklerin bütün para, mal ve hakları Hazineye intikal eder. Bu şekilde kapatılan dernekler ile birinci fıkra uyarınca mal, para ve hakları Hazineye intikal edecek derneklerin tasfiye ve intikalleri Hükümet Komiseri veya maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Bu işlemlere, fesih, kendiliğinden dağılma veya kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Feshine kendiliğinden dağılmış sayılmasına veya kapatılmasına karar verilen derneklerin, para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, bunların “Dernekler Kütüğü”ndeki kayıtları, faaliyetleri bir il sınırı içinde bulunanlar için mahallin en büyük mülki amirinin, birden ziyade ilde faaliyette bulunanlar için İçişleri Bakanlığının onayı ile silinir.
Kapatılması için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir dernek, fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz. (İlgili Yasanın 55’inci maddesi uyarınca)
32. MADDE: Tüzükte bulunmayan hususlar hakkında Dernekler Kanununun hükümleri uygulanır.
33. MADDE: Derneğin kurucuları.

 
B&G Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır ve tüm içeriğine ait lisans ve telif hakları T.C yasalarınca korunmaktadır. İzinsiz kopylanması veya yayınlanması yasaktır.Web sitemizde yer alan her türlü yazı, makale şiir vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Sakarya Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.